הזמן
עכשיו

תקנון מבצע הגרלת חופשה באלאיה פולג- באבטוב פולג בע”מ

1. הגדרות ופרשנות 1.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. 1.2 מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתקנון, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור לידם, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים: 1.3 “עורכת ההגרלה”: אלאיה פולג. 1.4 “אתר עורכת ההגרלה” : https://alayapoleg.com/ 1.5 “ההגרלה” – ההגרלה אשר תקנון זה חל עליה במסגרת המבצע. 1.6 “ההיתר”- הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל”ז-1977. 1.7 “המפקח” המפקח על ההגרלה הינו משרד עו”ד ורן ויסט. 1.8 “הפרס” סוף שבוע חינם במלון אלאיה פולג, בתאריכים 17-19 באוגוסט 2023, לשני מבוגרים ושני ילדים. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס ו/או שווי הפרס והכל בכפוף לאמור אישור המפקח, ולדין. כל זוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחל בגין קבלת הפרס ומלוא האחריות בעניין זה תחול על הזוכה באופן בלעדי ויספקו לעורכת ההגרלה כל מסמך ו/או אישור שיידרש על ידה בהקשר זה. 1.9 “משתתף/ים” אלו העומד/ים בתנאי ההשתתפות להגרלה כאמור בסעיף 3 לתקנון. 1.10 “זוכה/ים”- משתתף/פים אשר זכו בהגרלה באחד הפרסים.

2. תקופת המבצע 2.1. המבצע ייערך בין התאריכים 8.8.23 ועד 13.8.23 בשעה 23:59. 2.2. עורכת ההגרלה תהיה רשאית להאריך או לקצר את משך המבצע, לשנות את תאריכי סוף השבוע, להוסיף זוכים, להוסיף פרסים, ולשנות פרסים, הכל על-פי שיקול דעתה, בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.

3. התנאים להשתתפות בהגרלה 3.1. בהגרלה יהיה זכאי להשתתף משתתף אשר עמד בתנאים המצטברים הבאים: 1. מרגע פרסום פוסט ההגרלה בעמוד הפייסבוק של טיולון, תייג מינימום אדם אחד בתגובות לפוסט ההגרלה וזאת עד תאריך 13.8.23 .

4. ההגרלה, אופן ביצועה ושינויים בהגרלה 4.1. ההגרלה תתבצע בתאריך 14.8.23 4.2. ההגרלה תתבצע במשרדי מלון אלאיה פולג. 4.3. הזוכה יוגרל לאחר שנבדק שעמד בכל תנאי ההגרלה וללא השתתפות המגרילים. 4.4. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפסול זוכה אשר אינו עונה על התנאים המפורטים בתקנון. 4.5. משתתף לא יהא זכאי לזכות ביותר מפרס אחד, ובמקרה כאמור יהיה זכאי רק לפרס בו זכה, במידה, מכל סיבה שהיא, יעלה שמו של משתתף בגורל (ככל שיעלה) פעם נוספת ייחשב אותו משתתף כפסול. 4.6. למרות האמור בתקנון או בכל הודעה שעורכת ההגרלה תפרסם, בכל מקרה שעורכת ההגרלה תראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתה המוחלט, תהיה היא רשאית לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), ו/או לשנות את מקום ההגרלה, שנקבעו בתקנון ו/או בהודעה שתפורסם מטעם שעורכת ההגרלה, בכפוף לאישור המפקח ובכפוף לכל דין. 4.7. עורכת ההגרלה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע ו/או ההגרלה, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו לדעתה גורמים משבשים ו/או מונעים את המהלך התקין של המבצע ו/או ההגרלה.

5. תוצאות ההגרלה 5.1. תוצאות ההגרלה ושמות הזוכים יפורסמו ביום 14.8.23 בהתאם להוראות ההיתר. 5.2. תוצאות ההגרלה שיאושרו על ידי המפקח יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

6. מועד קבלת הזכייה 6.1. הזוכים יקבלו הודעה בעמוד הפייסבוק וכן הודעה במערכת ההודעות הפרטיות, בפוסט ההגרלה, תוך 2 יום ממועד פרסום ההודעה על הזכייה. 6.2. מובהר בזאת כי על הזוכים יהיה לתאם מראש עם עורכת ההגרלה על מנת לממש את הפרס. 6.3. עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם בכל אמצעי פרסום שהוא את שמות הזוכים ותמונתם, באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של עורכת ההגרלה ובכפוף להוראות הדין . 6.4. הפרס הינו אישיים לזוכים, ולהם בלבד, ואינם ניתנים להסבה, לשינוי, להחלפה, או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר. 6.5. האחריות למימוש הפרס מוטלת על הזוכים בלבד ולזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת ההגרלה במידה ולא יממשו את זכייתם.

7. אחריות 7.1. הגרלה תיערך בהתאם להיתר. 7.2. עם השתתפותם בהגרלה, המשתתפים מוותרים מראש על כל דרישה ו/או טענה נגד עורכת ההגרלה בכל הקשור לקיום המבצע ו/או ההגרלה ו/או התקנון. כמו כן המשתתפים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו להם עקב כך. 7.3. למען הסר כל ספק, עורכת ההגרלה מבהירה בזאת כי אינה אחראית, ולא תהא אחראית, באופן כלשהו, בכל דרך ועל פי כל דין, לאספקתו, לאיכותו ו/או לטיבו של הפרס. 7.4. השימוש בפרס הינו באחריותם הבלעדית של הזוכים ועורכת ההגרלה לא תישא בכל אחריות בקשר לפרס, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכים שיקבלו אותם ו/או למי מטעמם ו/או לכל צד שלישי בקשר עם הפרס ו/או מימושו. לזוכים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה בגין אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם במישרין ו/או בעקיפין עם הפרס ו/או מימוש הפרס. 7.5. תקנון הגרלה זה יימצא לעיון באתר עורכת ההגרלה.

8. איסור השתתפות מקורבים ההשתתפות בהגרלה אסורה על המפקח, עורכת ההגרלה, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל.